Column SDO: Even een duidelijk beeld van wat/wie het SDO Bestuur is en doet

column SDOStichting Dorpshuis Oostwold – de Gaveborg is een Stichting met verenigingsstructuur. Alle formele en informele verenigingen, werkgroepen en commissies die regelmatig en over een periode van ten minste een jaar activiteiten in – en in de omgeving van Oostwold  uitvoeren,  kunnen lid worden van Stichting Dorpshuis Oostwold en verkrijgen daarmee het recht op deelname in het Algemeen Bestuur en deelname aan de Algemene Ledenvergadering.

Algemeen bestuur bestaat uit de door de verenigingen gekozen afgevaardigde van hun leden.

De bestaande 21 verenigingen zijn: Korfbal en Voetbal vereniging, Ouderengym, Ouderensoos, Jeugdsoos,  Buurtvereniging, Dartclub, Vrouwen van deze tijd, Dorpsbelangen, Dameskaarten, Gemengd Kaarten, Sjoelclub, Uitvaartvereniging, Visclub, Activiteitencommissie, Dorpssupermarkt GaveSuper, de Energie Coöperatie Oostwold (ECO)/Zonnewal, twee Volleybalverenigingen en twee  Biljartclubs. Zij hebben alle hun thuisbasis in de Gaveborg. 

Dagelijksbestuur is gekozen uit het Algemeen bestuur en bestaat nu uit 5 personen: Joop, Frans, Evert, Engbert en Jannie.

Zij faciliteert, waarmee verenigingen, commissies en werkgroepen hun handen vrij hebben voor activiteiten.

Wat is ons doel?

  • Het beheer en de exploitatie van het gebouw, dat voorziet in de behoefte aan geschikte lokaalruimte voor alle plaatselijke activiteiten in Oostwold en omgeving, alsmede het organiseren van en het gelegenheid bieden tot activiteiten van sociaal-culturele, recreatieve, sportieve of educatieve aard.
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn t.b.v. vitaliteit en leefbaarheid van O & O.
  • Zorgen voor kostendekkende exploitatie van de Gaveborg.

Het Dagelijks bestuur komt elke 6 weken structureel bij elkaar en/of zo nodig tussen door en het Algemeen bestuur 2 keer per jaar, of indien nodig vaker.