Lasten inwoners Westerkwartier blijven (gemiddeld) gelijk

Structureel sluitend

De totale omzet van de begroting Westerkwartier bedraagt zo rond de 160 miljoen euro. De begroting is vanaf 2022 structureel sluitend. Hiervoor is wel een aantal maatregelen nodig. In de eerste drie jaren moeten de nieuwe raad en het nieuwe college nog een aantal extra maatregelen treffen om dreigende tekorten op te vangen. De tekorten worden hoofdzakelijk veroorzaakt door ontwikkelingen, die los staan van de herindeling. De extra uitgaven voor jeugdhulp leggen namelijk ook in het Westerkwartier een stevig beslag op de begroting.

Reserve

De gemeente Westerkwartier beschikt per 1 januari 2019 over een reserve, die enige buffer biedt voor mogelijke tegenslagen. Ook beschikt de gemeente nog over een extra reserve speciaal bedoeld voor mogelijke (extra) tekorten in het Sociaal Domein, waaronder jeugdhulp. De Stuurgroep adviseert niet te snel een beroep te doen op deze reserves, maar eerst te kijken naar mogelijkheden binnen de begroting zelf. Kan de gemeente op bepaalde onderdelen de uitgaven minderen of extra inkomsten genereren.

Vertrouwen en nuchter

De Stuurgroep Herindeling gaat met de opgestelde begroting met vertrouwen de nieuwe gemeente Westerkwartier in. De lasten voor de inwoners Westerkwartier blijven in 2019 (gemiddeld) gelijk. De Stuurgroep adviseert wel voorzichtig te zijn en samen behoedzaam en nuchter te starten in de nieuwe gemeente Westerkwartier.

Harmonisatie belastingen

De belastingen worden zoveel mogelijk geharmoniseerd. De raden van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn nemen eind dit jaar hierover nog besluiten. Het gaat hierbij om de afvalstoffenheffing, rioolrechten en leges voor wat betreft de wettelijke documenten zoals rijbewijzen en OZB. De tarieven blijven gemiddeld gelijk. Ook in het gebied Middag blijven de huidige tarieven afvalstoffenheffing en rioolrechten gelijk.

Op een paar punten zijn er wel veranderingen. Vanaf 1 januari 2019 legt de nieuwe gemeente de rioolheffing op aan de eigenaren en niet aan de huurders. In de gemeente Zuidhorn was dit laatste het geval.

Ook maakt de gemeente Westerkwartier in 2019 geen onderscheid meer tussen kleinverbruikers en grootverbruikers. Dit laatste was het geval in de gemeente Leek.

Behandeling

Behandeling van de technische begroting vindt plaats in de Raadsgroep van 15 november in het gemeentehuis van Leek. Behandeling van de programmabegroting in de Raadsgroep staat gepland voor 13 december in het gemeentehuis in Marum.

De financiële stukken zijn te vinden onder 'Agenda Raadsgroep vergadering 15 november' op herindeling.westerkwartier.nl.