‘Veel Groningers vinden Westerketiers geen Gronings’

Categorie: Oostwold Nieuws Geschreven: woensdag 09 december 2015

is om naar een kerkdienst te gaan. Dialecten en kleine talen zijn het waard om te blijven bestaan en deze kerkdiensten dragen daaraan bij. Veel kerken organiseren deze diensten al langer, maar sommige predikanten maken het aantrekkelijker om zo’n dienst te bezoeken. Bij ons is dat ook het geval.”

De laatste jaren zijn kerkdiensten in dialect steeds populairder geworden. Hoe is dit volgens jullie te verklaren?

,,Behalve de reden die we net ook al aangaven, denken we ook dat het komt omdat een grote groep christenen en kerkgangers extra veel moeite wil doen om naar het Gronings te luisteren. Maar in Leek is dat òòk het geval omdat de predikanten hier echt een waardevolle preek geven. Bovendien wordt van zo’n kerkdienst echt een feestje gemaakt met een orkest en vanaf volgend jaar ook een cantorij. Dat vergoot het saamhorigheidsgevoel en maakt het nog leuker om samen te zingen. Omdat de diensten in Leek zo goed in de smaak vallen, gaat men in de vrijgemaakte kerk van Enumatil in juni 2016 ook een Groninger dienst organiseren. Het is de bedoeling om daar een gewoonte van te maken.”

Waarin uit zich een echte Grunneger dienst en wat maakt zo’n kerkdienst anders dan doorsnee kerkdiensten?

,,We zien dat geloven resulteert in emotie en je moers dialect ook emotie is. Er wordt om ons heen steeds minder Gronings gesproken en je merkt dat vooral de oudere Groningers dat jammer vinden. Zij grijpen juist deze gelegenheden aan om samen te luisteren en met elkaar in het Gronings te zingen. Je merkt dat het aspect van elkaar ontmoeten bij deze diensten anders en intenser is dan normaal. Er zijn trouwens ook heel wat Groningers die vinden dat het Westerketiers geen Gronings is.”

Wat kunnen we komend jaar verwachten, kunnen veel kerkgangers in het Zuidelijk Westerkwartier weer verblijd worden met kerkdiensten in dialect?

,,De gereformeerd vrijgemaakte kerk in Leek zal in 2016 minimaal twee Groninger diensten organiseren. Eén daarvan wordt gegeven in het Westerketiers omdat we nou eenmaal in het Westerkwartier wonen en dominee Sietse de Vries zo prachtig kan preken in het Westerketiers. In december volgend jaar volgt er een dienst in het ‘Hogelandsters’. Wat ook noemenswaardig is, is dat we in augustus weer een Grunneger Dainst samen met de Protestantse Gemeente Leek Oldebert (PGLO) zullen houden. Dat is ontstaan op verzoek van hen en laat zien dat beide kerken elkaar toch weer opzoeken om samen Gods Woord te belijden. Elke predikant, waarvan beide kerkbesturen vinden dat zij Gods Woord met recht verkondigen, kan dan voorgaan.”

Komende zondag, 13 december, vindt er ook een Grunneger kerkdienst plaats in Leek. Kunnen bezoekers van de gereformeerd vrijgemaakte kerk zich alvast opmaken voor een kerstverhaal in het Gronings?

,,We weten nog niet of dominee Krijgsheld er echt een kerstverhaal van gaat maken, maar hij zal zeker heel actueel preken en ook recht tot het hart van zijn toehoorders. We hopen dat veel mensen, van welke kerk dan ook, en andere belangstellenden de weg naar deze dienst en ook de toekomstige diensten weten te vinden.