Openbaar vervoer informatiebijeenkomst 11 maart

Categorie: Oostwold Nieuws Geschreven: woensdag 25 februari 2015

De nu voorliggende maatregelen zijn de uitkomst van een uitwerking van een voorlopig maatregelenpakket, dat eind 2013 is vastgesteld. Bij de uitwerking is gebruik gemaakt van de input die verkregen is tijdens de participatieavonden die in mei en juni 2014 zijn georganiseerd. Een overzicht van de ingekomen reacties en het commentaar daarop is opgenomen in de Reactienota ‘HOV Leek, Planuitwerkingsfase’, die bij deze mail is gevoegd. De opmerkingen die specifiek betrekking hebben op de parallelstructuur langs de Midwolderweg zijn opgenomen in de Reactienota ‘Parallelstructuur Midwolderweg’, die eveneens bij deze mail is gevoegd.

Op woensdag 11 maart 2015 vindt van 16.00 tot 20.30 uur in de Postwagen in Tolbert een informatiemarkt plaats, waar medewerkers van de samenwerkende organisaties aanwezig zijn om de voorgenomen maatregelen toe te lichten. De maatregelen zijn beschreven in het rapport ‘Hoogwaardig Openbaar Vervoer Leek, Planuitwerkingsfase’. Dit rapport, dat ook te raadplegen is via de gemeentelijke website (www.leek.nl), is bij deze mail gevoegd.

 

Het maatregelenpakket wordt op 15 april 2015 ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Ter voorbereiding van die vergadering vindt op donderdag 19 maart 2015 een openbare vergadering van de  raadscommissie plaats. Tijdens die vergadering kan gebruik worden gemaakt van het inspreekrecht.   

Wij vertrouwen er op u hiermee op dit moment voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Theo Vlaming, beleidsmedewerker Verkeer&Vervoer

Stefan van Sloten, gemeentelijk projectleider HOV Leek. 

voor de meer informatie zoals, Boekje planuitwerking HOV Leek, Besluit collge b&w over planuitwerking, Reactienota en Parallelstructuur Midwolderweg.